Stad Dendermonde professionaliseert vrijwilligersbeleid

Door Tomas Roggeman op 30 januari 2023, over deze onderwerpen: Armoede, Bijzonder Comité Sociale Dienst en Sociale Zaken, Dendermonde, Lokaal en Regionaal Werk, Senioren

Dendermonde kent een lange traditie van samenwerken met vrijwilligers, in heel wat diensten: woonzorgcentra, lokale dienstencentra, toerisme, sport, jeugd, cultuur en andere. Onze vrijwilligers brengen kwaliteiten en ideeën binnen in onze organisatie en zorgen voor waardevolle extraatjes.

 

Met de integratie van het stads- en OCMW-bestuur groeiden de vrijwilligerswerkingen steeds dichter naar elkaar toe. Maar door gebrek aan overkoepelende afspraken, stelden we vast dat er veel onduidelijkheid heerste bij de diensten en bij de vrijwilligers: Wie moeten we waarvoor aanspreken? Welke documenten moeten we gebruiken? Waarom krijgt men voor dezelfde vrijwilligerstaak een onkostenvergoeding bij de ene dienst en niet op bij de andere?

 

Een globaal overkoepelend kader dat een aantal zaken stroomlijnt in combinatie met de warme en enthousiaste samenwerking op de werkvloer, drong zich op.

 

Wat verandert er met het nieuwe vrijwilligersbeleid?

 

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 12 december 2022 een nieuw vrijwilligersbeleid goed en besliste dit in werking te laten treden vanaf 1 januari 2023. Het vernieuwde beleid is een duidelijke leidraad voor zowel de vrijwilligers als voor de stadsmedewerkers. Het beleid omschrijft onder meer hoe we vrijwilligers rekruteren, onthalen, begeleiden en waarderen. Het waarderingsbeleid werd op dinsdag 17 januari 2023 goedgekeurd door de gemeenteraad.

 

Onze vrijwilligers verrichten vrijwilligerswerk om diverse redenen, maar de gemeenschappelijke deler is dat alle vrijwilligers hun steentje wensen bij te dragen om van Dendermonde een aangename plek te maken. Onze vrijwilligers zijn goud waard en daarom wensen we hen regelmatig te bedanken voor hun werk en hun letterlijk in de bloemetjes te zetten. Afhankelijk van de vrijwilligerstaak, voorzien we in een aangepaste waardering. In ons vrijwilligersbeleid delen we de vrijwilligerstaken op in 3 categorieën:

1.     Educatieve taken: hieronder verstaan we taken zoals het voorbereiden en uitvoeren van eigen activiteiten (lesgevers, animatoren, …)

2.     Structurele taken: taken die niet onder categorie 1 en 3 vallen. Voorbeelden hiervan zijn: voorlezen, mensen onthalen, begeleiden, …

3.     Taken voor een evenement: o.a. Boulevart, Katuit, Ros Beiaardommegang, …

In het nieuwe beleid zullen vrijwilligers in categorie 1 en 3, omwille van ad hoc engagementen en specifieke vaardigheden, de maximale forfaitaire vergoeding ontvangen zoals wettelijk bepaald.

Voor de vrijwilligers die structurele taken uitvoeren en aanvullend binnen onze teams bijkomende kwaliteit garanderen, voorzien we vormingen, inspraakmomenten, een ontmoetings- en bedankingsmoment en een budget per dienst per vrijwilliger van 50 euro per jaar. Met dit budget kan de dienst bekijken hoe ze hun vrijwilligers wil bedanken bv. een etentje of uitstap organiseren of elke week koffiekoeken voorzien voor de vrijwilligers.

 

Het nieuwe beleid zal voor sommige diensten en vrijwilligers een grote verandering met zich meebrengen. Om deze transitie zo vlot mogelijk te laten verlopen en iedereen te laten wennen aan de nieuwe afspraken en regels, voorzien we in een overgangsperiode van 1 jaar.

 

Het volledige vrijwilligersbeleid kan u raadplegen via www.dendermonde.be/vrijwilligers.

 

Digitaal vrijwilligersplatform

 

Een belangrijke tool voor de vrijwilligers is het digitaal platform ‘Give a Day’. Daarop kunnen vrijwilligers zelf een profiel aanmaken om vrijwilligerswerk te vinden en krijgen ze een overzicht van hun taken, documenten en interessante vacatures. Vacatures die de vrijwilligersverantwoordelijken van de diensten online zetten. Zo kunnen we de vraag naar en het aanbod van vrijwilligerswerk beter op elkaar af te stemmen, want het beheren en matchen van vrijwilligers is een hele klus.

 

Wie interesse heeft om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij stad Dendermonde, kan de perfecte match vinden via www.giveaday.be/nl-be/dendermonde. Kandidaat-vrijwilligers geven hun interesses in, de locatie waar ze willen werken en het engagement dat ze willen aangaan (bijvoorbeeld ‘korte activiteit van 1 of meer dagen’), het platform toont de beschikbare vacatures. Via het platform krijgen ze een gedetailleerde omschrijving en kunnen ze zich rechtstreeks kandidaat stellen.

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is