Samen binden we de strijd aan tegen kinderarmoede

Door Tomas Roggeman op 16 februari 2020, over deze onderwerpen: Armoede, Dendermonde, Lokaal en Regionaal Werk

Het aantal mensen dat in armoede leeft in Dendermonde is de voorbije jaren toegenomen. Wie in armoede terechtkomt, kent vaak een tekort aan kansen op heel wat domeinen: onderwijs, werk, wonen, gezondheid, cultuur …

Binnen het lokaal bestuur is sinds 1 april 2019 een coördinator kinderarmoede aan de slag, waarmee we een duidelijk signaal geven dat dit thema de komende jaren de nodige aandacht verdient. We willen kinderarmoede aanpakken op verschillende fronten. Om écht verandering op lange termijn teweeg te brengen, starten we met het ontwikkelen van een overkoepelende visie. We verankeren goede initiatieven, en zetten in op een laagdrempelig cultureel aanbod. In onze stad zijn er al heel wat initiatieven rond kinderarmoede. De uitdaging zit erin om een goede afstemming en samenwerking te creëren tussen alle lokale actoren rond 1 centrale vraag: hoe kunnen we in Dendermonde gezamenlijk en structureel aan armoedebestrijding doen?

Het lokaal bestuur zet dit signaal kracht bij door meer in te zetten op de strijd tegen (gezins)armoede. En dit naast de reguliere werking van het Sociaal Huis. Het Sociaal Huis zet zich reeds jaren in om het welzijn van alle Dendermondenaren te bevorderen, met daarbij bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren. Door middel van (financiële) ondersteuning, begeleiding en gepaste hulpverlening trachten zij dagelijks een antwoord te bieden op het complexe vraagstuk dat armoede is. Hierbij wordt eveneens sterk ingezet om onderbescherming tegen te gaan door een pro-actieve (d.i. het actief verkennen van de rechten van de hulpvrager) én een outreachende, (d.i. het ondernemen van initiatieven om niet gekende hulpbehoevende burgers te detecteren, hun rechten te verkennen en te realiseren en de drempels naar hulp- en dienstverlening te overbruggen) houding aan te nemen. Of, met andere woorden, het Sociaal Huis richt zich niet enkel op de Dendermondenaar die zelf zijn weg vindt naar de gepaste hulp-, zorg- en dienstverlening maar de medewerkers ondernemen ook acties om het Sociaal Huis tot bij de meest kwetsbaren te brengen.

Inzetten op brugfiguren

Dendermonde kent een grote groep kansarme leerlingen in het basisonderwijs. Iets meer dan één op vijf leerlingen in het Dendermondse basisonderwijs ontvangt een schooltoelage én heeft een laagopgeleide moeder. Terwijl de kansarmoede-index in Dendermonde anno 2010 op 4,6 % stond, steeg deze in 2018 tot 11,8 %. De Dendermondse basisscholen met een grote groep kwetsbare leerlingen staan voor een meervoudige en complexe uitdaging. Deze basisscholen vragen om extra ondersteuning. Scholen ervaren bij deze leerlingen een contrast tussen de thuiscultuur en schoolcultuur, waarvoor meer tijd en expertise vereist is om bruggen te bouwen tussen beide. Daarom is het belangrijk dat wij inzetten op brugfiguren, neutrale vertrouwenspersonen die netoverschrijdend werken. Zij trachten de kloof tussen ouders, school en relevante sociale partners te verkleinen en zorgen er op die manier voor dat de afstand tussen thuis- en schoolcultuur kleiner wordt.

Iedereen krijgt de kans om aan vrijetijdsparticipatie te doen

Het is onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat iedereen de kans krijgt om aan vrijetijdsparticipatie te doen. We willen elk kind en elke jongere, ongeacht de thuissituatie en achtergrond, de kans geven cultuur, sport en vrijetijdsactiviteiten te ontdekken en te beleven. De UiTPAS wordt verder uitgebouwd om vrijetijdsparticipatie te promoten en de drempel(s) te verlagen voor mensen in kansarmoede. Via het onderwijs willen we de jeugd vertrouwd maken met de UiTPAS om aan een kansentarief deel te nemen aan tal van activiteiten.

Sociale subsidies en convenant Tondeldoos

Als regisseur van het lokaal sociaal beleid, coördineren we vraag en aanbod. We trekken middelen uit voor initiatieven van sociale en/of welzijnsorganisaties. Deze initiatieven moeten de positie en integratie van kwetsbare groepen versterken, of het algemeen welzijn en de gezondheid van de burgers verhogen.

De Tondeldoos vzw zet zich al jaren in voor de strijd tegen (kinder)armoede. Een groep vrijwilligers brengt dagelijks huisbezoeken aan kwetsbaren om hen te ondersteunen bij het uitbouwen van een sociaal netwerk, het kennen en benutten van hun rechten, het verhogen van hun zelfredzaamheid en het bieden van materiële hulp. We willen deze legislatuur de financiële middelen voor de Tondeldoos echt verankeren in een convenantwerking. In dit convenant zullen we de toeleiding naar het Sociaal Huis extra in de verf zetten in onze strijd tegen kinderarmoede en onderbescherming.

Wijkwerking

We willen onze kwetsbare bewoners versterken, in het bijzonder in de aandachtswijken. Daarom werken we een beleid uit dat beter aansluit bij huidige, lokale noden in de strijd tegen armoede, onderbescherming en versterking van de positie van kwetsbaren. Dit brengen we in praktijk via een vernieuwde convenant wijkwerking ‘Buurt aan zet’ dat een antwoord biedt op deze uitdagingen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is